Tin tức & sự kiện

AGREEMENT

UNIT 07: AGREEMENT

COMPARISONS

UNIT 06: COMPARISONS So sánh hơn, cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

NEGATION AND PARALLEL STRUCTURE

UNIT 05 : NEGATION AND PARALLEL STRUCTURE

PARTICIPLES AND PARTICIPLE CLAUSES

UNIT 04 : Participles and Participles Clauses

INFINITIVES AND GERUNDS

UNIT 03: INFINITIVES AND GERUNDS

TENSES

Bài học diễn tả Hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, hiện tại tiếp diễn. Quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành và quá khứ tiếp diễn TENSES Present: Simple, Perfect, and Progressive

Auxiliary Verbs

Bài học này được viết trong cuốn TOEIC với mục đích cho các bạn có thể học tiếng Anh. UNIT 1: AUXILIARY VERBS (Trợ động từ)

Tại sao giá vàng lại tăng trên thời điểm này ?

Trong thời đại dịch đang lan rộng trên thế giới. Giá cổ phiếu liên tục thụt giảm nhưng giá vàng lại tăng. Nguyên nhân và giải thích. ???

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Một khi bạn đã xác định kinh doanh vấn đề cốt lõi là phải biết về tài chính. Nó là thước đo của sức khỏe doanh nghiệp, phân tích tìm hiểu, chữa trị bệnh của doanh nghiệp. Chính vì lý do quan trọng này nên mình sẽ viết bài viết..